Princier de Leba
KSIĘSTWO ŁEBA
PRZEWODNIK
INFORMATOR
GALERIE FOTOGRAFII
SZUKAJ
Szkoła Podstawowa
Szkoła podstawowa
historia szkoły im. Adama Mickiewicza
 

HISTORIA 1945 - 1949

     Dnia 11 marca 1945 roku wojska radzieckie wkroczyły na teren miasta. W połowie kwietnia władze polskie przybyły do Łeby, gdzie rządy sprawował rosyjski komendant wojenny. W magistracie pracowali Niemcy, burmistrzem był jeszcze Niemiec. W połowie maja do tutejszej szkoły przybyły dwie polskie nauczycielki : Regina Ziemba i Janina Studzińska. Nauczycielki te rozpoczęły naukę w szkole. Po paru dniach przybył kierownik szkoły Waihert. Dzieci było wówczas 6. W tym samym budynku uczyły się także dzieci niemieckie. W końcu maja bieżącego roku kierownik szkoły Waihert został przeniesiony do Labenie, a na jego miejsce został mianowany kierownik szkoły Stefan Żak.

     Od września 1945 roku w tutejszej szkole rozpoczęły się lekcje. Liczba dzieci wynosiła ośmioro, dwie nauczycielki i kierownik. W końcu listopada przybyły dwie naucz., żona kier. Irena Żak oraz nauczyciel Stanisław Romanowicz. Liczba dzieci wzrosła do 49. W grudniu i styczniu był największy napływ dzieci, gdzie liczba wynosiła 69 oraz przybyły trzy siły nauczycielskie: Weronika Wolańska, Aniela Romanowicz oraz Irena Jarówna. Szkoła tutejsza jest szkołą III stopnia o siedmiu siłach nauczycielskich. W dniu 28 czerwca została zorganizowana wycieczka do lasu. Wyżywienie dla dzieci dostarczył tutejszy "Caritas". Samochód, którym dzieci przywieziono do miejsca przeznaczenia, wypożyczył Morski Instytut Rybacki. Panie z Koła Rodzicielskiego zajęły się przyrządzaniem posiłku dla dziatwy. Na drugi dzień odbyło się uroczyste nabożeństwo szkolne. Po nabożeństwie rozdano świadectwa . Dnia 3 września rozpoczął się nowy rok szkolny uroczystą mszą świętą . Sił nauczycielskich jest 6 z kierownikiem. Klas zostało utworzonych 7. Ilość dzieci w klasach: I - 21; II - 18; III - 18; IV - 20; V - 12; VI - 10; VII - 10.

     Z nowym rokiem szkolnym został otwarty nowy gmach szkolny przy ulicy Adama Mickiewicza 5. Stary budynek szkolny został przeznaczony tymczasowo na przedszkole, świetlicę oraz pomieszczenie na kurs kroju i szycia. Przedszkole prowadzi przedszkolanka siostra urszulanka. Sieć obwodu szkolnego obejmuje następujące miejscowości:
1) miasto Łeba,
2) Nowy Dwór,
3) Julinów,
4) Polska Góra
- wszystkie roczniki oraz z Czarnowskiego roczniki starsze.

     W planie wychowawczym kierownik szkoły w bieżącym roku zostało zaprojektowane zakupienie radia dla szkoły. W zakupie radia przyszli z pomocą finansową: Komitet PPR oraz wszystkie instytucje i zakłady pracy na terenie Łeby . Zbiórka pieniężna odbyła się w sposób łańcuszkowy. W ten sposób zebrano 22 tysiące złotych. Również Spółdzielnia Szkolna przekazała na rzecz radia szkolnego 10 tysięcy złotych. Resztę pokrył Zarząd Miejski. Koszt aparatu radiowego wraz z 7 głośnikami wyniósł 70 tysięcy złotych. W dniu 15.XII.49r. pracownicy radiowi z Gdańska zainstalowali aparat w szkole. W celu zapoznania nauczycieli z zasadami ustroju socjalistycznego ZNP zorganizował szkolenie ideologiczne dla nauczycieli. Szkolenie to odbywa się na zebraniach pozalekcyjnych. Przewidziane jest pięć zebrań, na których zostaną opracowane aktualne tematy o ustroju socjalistycznym. Na prelegenta Ogniska Łeba wyznaczono kierownika szkoły Żaka.

     24 kwietnia została zorganizowana wycieczka szkolna w celu przygotowania dziatwy do obchodu 1 maja. Jako czyn 1 Majowy w porozumieniu z Komitetem Lasu dziatwa szkolna zasadziła 0,7ha wydm sosną. W dniu 30.IV.49r. została zorganizowana akademia szkolna. W dniu tym zostały zainstalowane głośniki radiowe w wszystkich klasach. Na akademii był obecny Komitet Rodzicielski i opiekunowie klas. W dniu tym zostały rozdane dzieciom cukierki, zakupione przez robotników. Z dniem 17.VI. br. obowiązuje we wszystkich zakładach pracy tzw. dyscyplina pracy . W związku z tym na specjalnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczycielstwo omówiło sprawę socjalistycznego stosunku nauczyciela do pracy szkolnej .

HISTORIA 1950 - 1959

     Badanie dzieci przez lekarzy (1950/51). W dniu 14 kwietnia br. przybyła do tutejszej szkoły ekipa lekarska, która zbadała dzieci zagrożone gruźlicą. Stan dzieci nie jest zadowalający. Wiele dzieci zetknęło się już z zarazkami gruźlicy. Dzieci wolne od zarazków zostały uodpornione szczepionką BeR. Było to zobowiązanie 1 Majowe lekarzy gdańskich.

     Apele szkolne (1954/55) Z początkiem roku szkolnego zostały wprowadzone we wszystkich szkołach apele poranne, na których kontroluje się obecność dzieci i omawia się niedociągnięcia w dyscyplinie pracy. Równocześnie wyróżnia się uczniów wzorowych, a leniuchy i opieszali otrzymują upomnienia i nagany. Niektóre apele poświęcone są ważniejszym rocznicom historycznym lub zagadnieniom politycznym z bieżącego życia Polski i innych krajów. W naszej szkole organizacją apeli zajmuje się drużyna harcerska. Poranne apele przyczyniają się szczególnie do podniesienia dyscypliny pracy uczniów i nauczycielstwa.

     Reorganizacja Komitetów Rodzicielskich (1954/55) - oguólnoszkolne zebranie rodziców odbyło się w sali MKPZPR w dniu 28.XI.54r. Na zebraniu byli obecni przedstawiciele społeczni oraz organizacji i instytucji społ. przedstawiciele zakładów pracy, Milicji>Obywatelskiej , PMRN, PZPR oraz przedstawiciel Wydziału Oświaty z Lęborka. Stan uczniów w roku szkolnym (1956/57) Do klasy I zostało zapisanych 75 nowych uczniów. Ogółem uczniów w szkole jest 348. Klasy I, II, III i IV są podwójne. Klasa Ia nie ma pomieszczenia, tymczasowo uczy się na werandzie w budynku drewnianym przy szkole. Tutejsza jednostka wojskowa po wielu staraniach kierownik szkoły i Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej odstąpiła sąsiedni baraczek, który do ego czasu zajmowali żołnierze. Baraczek został wyremontowany, mieścić się w nim będą dwie klasy.

     Powiatowe eliminacje recytatorskie (1957/58) W dniu 9 marca zespół recytatorski z naszej szkoły wystąpił w eliminacjach powiatowych w Lęborku i uzyskał I miejsce. Z indywidualnych recytacji wyróżniono uczniów:
Brunon Hokusz - ucz. kl. IVa
Bożena Zapęcka - uczennica klasy IVa
Janina Żarska - ucz. kl. VI
Lech Kopańczuk - uczeń kl. VI
Poza tym uczeń klasy IVa Brunon Hokusz został dopuszczony do eliminacji wojewódzkich. Zwycięzcy konkursu otrzymali w nagrodę książki.

HISTORIA 1960 - 1969

     W sobotę w Łebie odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod gmach nowo budowanej szkoły Tysiąclecia . Współfundatorem tej drugiej już w powiecie lęborskim szkoły - pomnika jest Huta im. Feliksa Dzierżyńskiego , której delegacja - obok przedstawicieli władz wojewódzkich , powiatowych i miejskich - przybyła na sobotnią uroczystość. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonał poseł na Sejm dr PODHORSKI. Budynek nowej szkoły o 15 izbach lekcyjnych będzie gotów w r.1962 . Znajdzie w nim pomieszczenie około 700 dzieci. Koszta budowy wynoszą 9 milionów złotych "Głos Wybrzeża" z dnia 7.XI.1960 roku . Otwarcie nowej szkoły Uroczystość ta odbyła się 1 września 1962 roku z udziałem przedstawicieli władz miejskich , powiatowych i wojewódzkich. Obecni byli posłowie na Sejm : Studziński, Fegler i Wichłacz. Przecięcia wstęgi dokonał Kontradmirał Studziński. Następnie zebrani goście , społeczeństwo Łeby biorące udział w uroczystościach oraz młodzież szkolna zwiedzali klasy , gabinety , pracownie , salę gimnastyczną i świetlicę wyposażoną w telewizor , radio i magnetofon .

     Wyjazd kierownika szkoły na Śląsk . Trudności opałowe jakie miały miejsce w całym kraju nie ominęły i naszej szkoły. Groziło przerwanie nauki na dłuższy okres czasu. Aby tego uniknąć kier. szkoły Wojciech Gabryś z przedstawicielem Kom. Rodzicielskiego Ob. Witoldem Ziębickim udali się w dniach 18, 19, 20 stycznia 1963 roku do Dąbrowy Górniczej, do współfundatora naszej szkoły - Zarządu Huty im. Feliksa Dzierżyńskiego prosząc o wsparcie opałowe. W wyniku tego szkoła otrzymała 2 wagony koksu .

     Sukces chłopców naszej szkoły. Drużyna koszykówki chłopców z naszej szkoły po zwycięstwie na zawodach powiatowych wygrała turniej podokręgowy, w którym udział wzięły najlepsze zespoły szkolne z pięciu powiatów: W dniu 26.IV.1964 r. chłopcy wyjechali do Gdańska aby wziąć udział w zawodach wojewódzkich organizowanych przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego. W zawodach tych udział wzięły reprezentacje pięciu podokręgów. Pierwsze spotkanie z Gdańskiem nasi chłopcy przegrali w stosunku 20:12. Natomiast drugie spotkanie ze Starogardem wygrali w stosunku 28 : 22. W rezultacie zajęli III miejsce .

 
Zaczerpnięto z opracowań Szkoły Podstawowej
ŁebaHistoria Szkoły

dawniej imienia Feliksa Dzierżyńskiego obecnie imieniem Adama Mickiewicza. Wybudowana w 1962 roku

ŁebaChór szkolny FaLaRe

Chór w Szkole Podstawowej istnieje od 1958 roku . Jego założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem do 1986 roku była Teresa Trylewicz .

ŁebaSzkolna galeria fotografii

Zdjęcia wykonane w różnych okresach i różnych sytuacjach. Zdjęcia klasowe, z historii życia szkoły a także z czasów jej budowy.

ŁebaKroniki szkolne od 1945 roku

Bardzo ciekawa lektura o zmianach na przestrzeni lat w łebskiej szkole podstawowej. Morze znajdziecie tu zapisy o waszych krewnych